Tuesday (beginners, seitei) 6-7pm

Saturday (koryū & seitei) 3-5pm